کاهش 97 درصدي سهم خارج از تعهد در صورتحساب بيماران زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت، هزينه هاي خارج از تعهد در صورتحساب بيماران بستري زير پوشش يارانه سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد 97 درصد کاهش يافته است.

به گزارش وب دا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: کاهش پرداختي بيماران بستري داراي بيمه پايه، يکي از مهمترين اهداف برنامه تحول نظام سلامت به شمار مي رود و از زمان آغاز برنامه تا کنون براي دستيابي به اين هدف تلاش هاي گسترده اي صورت گرفته است.

دکتر مدقق با اشاره به اينکه در حال حاضر،صورتحساب بيماران بستري شامل 10 درصد در دارو و لوازم، شش درصد در ساير خدمات و مبالغ خارج از تعهد مي باشد خاطر نشان کرد: بمنظور کاهش درصد در صورتحساب و هزينه هاي پرداختي بيماران بستري، اصلاح فرآيند دريافت مبالغ خارج از تعهد از ابتداي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در دستور کار قرار گرفت.

راضيه پدرام کارشناس اقتصاد درمان و مسئول برنامه کاهش پرداختي بيماران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز در خصوص اقدامات انجام شده اظهار داشت:اصلاح صورتحسابهاي بيمارستاني در قالبي هماهنگ بمنظور شفاف سازی و تسهیل در محاسبه سهم پرداختی درج شده در آن،قفل نمودن فیلد سایر هزینه ها در صورتحساب و جلوگيري از دسترسی کاربران بیمارستانی در آن،شناسایی خدمات فاقد پوشش بیمه پایه (مشاوره پزشکی قانونی ، مشاوره تغذیه ، هزینه اعزام آمبولانس در زنجیره ارجاع)،شناسایی خدماتی که اخذ هزینه های آن از بیمار خلاف دستورالعملها بوده است و شناسایی لوازم مصرفی که از بیمار قبل از اجراي برنامه اخذ می شده است و طبق برنامه تحول نظام سلامت خلاف دستورالعمل ها بوده است(هزینه ملحفه ، روبالشی ، شوینده ها ، شانها ، گانها )از جمله اقداماتي است که در اين راستا به اجرا در آمد.

وي خاطر نشان کرد: در ابتداي اجراي برنامه تحول نظام سلامت سهم پرداختي خارج از تعهد در صورت حساب بيماران 14 درصد بود که در حال حاضر به 0.04 درصد رسيده و به طور کل کاهش 97 درصدي داشته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد در ادامه تاکيد کرد: در حال حاضر تمامي بسته هاي برنامه تحول نظام سلامت در مراکز درماني زير پوشش دانشگاه در حال اجراست و چگونگي اجراي آن نيز توسط تيم هاي کارشناسي به صورت مستمر بررسي و پايش مي شود.

گفتني است: برنامه تحول نظام سلامت از نيمه ارديبهشت سال 93 همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اجرا در آمد.

کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي دانشگاهي ، ترويج زايمان طبيعي، حضور پزشکان متخصص مقيم در بيمارستانهاي دانشگاهي، حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم ،ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانهاي دانشگاهي، ارتقاء هتلينگ مراکز درماني، نظارت بر نحوه اجراي برنامه از جمله بسته هاي ابلاغي برنامه تحول نظام سلامت به شمار مي رود.