ابلاغ دستور العمل برنامه نظام تحول سلامت به دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، دستور العمل برنامه تحول نظام سلامت را به دانشگاه علوم پزشکي مشهد ابلاغ کرد.

به گزارش وب دا، اين دستوالعمل شامل برنامه کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، برنامه حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم، برنامه حضور پزشکان متخصص مقيم در بيمارستان هاي وابسته به وزارت، ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانهاي وابسته وزارت بهداشت، برنامه ارتقاي کيفيت هتلينگ در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، برنامه ترويج زايمان طبيعي و شيوه نامه نظارت برحسن اجراي مي باشد.

بر اساس اين دستور العمل ستاد اجرايي برنامه نظام تحول سلامت به منظور مديريت اجرا در سطح دانشگاه علوم پزشکي مشهد تشکيل و نظارت بر  حسن اجراي برنامه در سطح بيمارستانهاي وابسته را بر عهده خواهد داشت.

کميته هاي فني ستاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز متناظر با کميته هاي ستاد کشوري در قالب سياستگذاري و برنامه ريزي، نظارت و بازرسي ، دارو و تجهيزات پزشکي، بيمه و منابع و مديريت اطلاعات و اطلاع رساني تشکيل مي شود .

ستاد اجرايي برنامه تحول نظام سلامت شهرستانها و بيمارستانها نيز تشکيل و بر اساس ترکيب و شرح وظايف اعلام شده در دستور العمل مسئوليت اجراي برنامه را بر عهده خواهند داشت.