برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت اجرايي مي شود

  • PDF

PDF معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در آينده نزديک خبر داد.


دکتر حميد رضا بهرامي در حاشيه بازديد از شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به اهميت برنامه تحول نظام سلامت در ارتقاء خدمات بهداشتي و درمان و سلامت جامعه اظهار داشت: برنامه پزشک خانواده روستايي يکي از مهمترين محورها در برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت به شمار مي رود که بدان توجه شده است.

وي با اشاره به اينکه رشد اعتبارات برنامه پزشک خانواده روستايي از سال 85 تا کنون به صورت بطئي بوده و در سال جاري با پيگيري وزارت بهداشت 4.5 برابر شده است به مديران و مسئولان شبکه هاي بهداشتي درماني زير پوشش توصيه کرد از اين فرصت پيش آمده نهايت استفاده را داشته باشند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در ادامه با تاکيد به اينکه نظم و هدف مهمترين معيار در هر سازمان است خاطر نشان کرد:‌ يکي از ويژگي هاي مهم در حوزه بهداشت برنامه ريزي در ساختار سازماني است که از مي توان از آن به عنوان يک نقطه قوت ياد کرد.

دکتر بهرامي تاکيد کرد:‌ مديران شبکه هاي بهداشت و درمان بايد حوزه هاي بهداشت و درمان را در مناطق زير پوشش خود به يک اندازه مورد توجه قرار داده و نسبت به ارتقاء آن اهتمام ويژه داشته باشند.

گفتني است:‌معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بر اساس برنامه ريزي، اين هفته ازشبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان قوچان بازديد کرد.

در اين بازديد جمعي از مديران گروهها و مسئولان مرکز بهداشت استان، دکتر حميد رضا بهرامي را همراهي کردند.

برگزاري نشست با مدير شبکه بهداشت قوچان، معاون بهداشتي، کارکنان فني و اداري و تکميل چک ليستهاي نظارتي بازديد از مرکز بهداشتي درماني روستايي داغيان و خانه بهداشت از جمله برنامه هاي بازديد يک روزه معاون بهداشتي دانشگاه به قوچان بود.