بهسازي و تعويض 90 درصد تختهاي بستري بيمارستان دکتر شيخ در قالب برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني دکتر شيخ از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد از بهسازي و تعويض 90 درصد از تختهاي بستري اين مرکز در قالب برنامه تحول نظام سلامت خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر دارابيان با اشاره به اينکه همزمان با ابلاغ برنامه تحول نظام سلامت به بيمارستانهاي دانشگاهي، اين برنامه به صورت گام به گام و بر اساس دستورالعملها در اين مرکز به اجرا در آمد اظهار داشت: ‌اين مرکز در حال حاضر 160 تخت فعال دارد که در قالب اين برنامه تختهاي بستري برخي از بخشها از جمله اورژانس، داخلي و جراحي به طور کامل تعويض و در ديگر بخشها نيز بهسازي شد.

 

وي خاطر نشان کرد: بهسازي امکانات بخش و اتاق بيمار از جمله سامانه هاي گرمايشي و سرمايشي، سرويس هاي بهداشتي و تامين امکانات رفاهي بيماران از ديگر برنامه هايي است که در قالب اجراي بسته ارتقاء هتلينگ در اين مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

 

مقيم شدن پزشک متخصص اطفال در اورژانس مرکز

 

مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني دکتر شيخ با اشاره به اينکه بر اساس دستور العمل برنامه تحول نظام سلامت پزشک متخصص بايد در اورژانس بيمارستانها مقيم شود اظهار داشت:‌ بر اساس اين برنامه پزشک متخصص اطفال در بخش اورژانس مرکز مقيم و به صورت 24 ساعته به کودکان بيمار مراجعه کننده خدمات ارائه مي دهد.

 

دکتر دارابيان تصريح کرد: با توجه به تک تخصصي بودن اين بيمارستان بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، يک متخصص کودکان در بخش اورژانس مقيم شده است.

 

دريافت 5 درصد از هزينه هاي بستري بيماران روستايي در صورت رعايت نظام ارجاع

 

وي با بيان اينکه در قالب برنامه تحول نظام سلامت بيماران بستري داراي بيمه پايه 10 درصد هزينه ها و در صورت رعايت نظام ارجاع در بيماران روستايي 5 درصد دريافت مي شود اظهار داشت: اجراي اين برنامه گامي موثر در افزايش رضايت مندي و اجراي منويات و تاکيدهاي مقام معظم رهبري مبني بر کاهش هزينه هاي بيماران به شمار مي رود.

 

تامين تمامي ملزومات و داروي بيماران در بيمارستان

 

مدير بيمارستان دکتر شيخ با اشاره به اينکه در قالب اجراي دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت هيچ بيماري براي تامين دارو و ملزومات پزشکي به خارج از بيمارستان ارجاع داده نمي شود اظهار داشت:‌در اين مرکز علاوه بر تهيه ليست فارماکوپه، کارپردازاني براي تامين دارو و ملزومات پزشکي در صورت نياز حضور دارند.

 

دکتر دارابيان خاطر نشان کرد:‌همچنين در زمينه ارائه خدمات پاراکلينيکي از جمله آزمايش و تصويرداري نيز، خدماتي که در اين مرکز امکان پذير نيست در ديگر مراکز خصوصي و يا دولتي ارائه و در قالب 10 درصد هزينه هاي بستري از بيماران دريافت مي شود.

 

آموزش برنامه تحول نظام سلامت براي تمامي رده هاي بيمارستان

 

مدير مرکز آمورشي، پژوهشي، درماني درماني دکتر شيخ تصريح کرد: همچنين ‌همزمان با آغاز برنامه، اجراي برنامه هاي آموزشي ويژه کارکنان به ويژه پرستاران، پذيرش و ترخيص در دستور کار قرار گرفته و براي هر بيمار نيز پمفلت هاي آموزشي اختصاص داده شده است.