معاون بهداشتي خبر داد:‌اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از نيمه دوم امسال

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از نيمه دوم سال جاري خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر حميد رضا بهرامي با اشاره به اينکه طرح گسترش شبکه يکي از طرحهاي استاندارد است که در آن پيش بيني مي شود در هر منطقه جغرافيايي چه نوع خدمات بهداشتي و درماني ارائه شود اظهار داشت: ايجاد سکونت گاههاي غير رسمي و حاشيه نشيني،برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده، بافت شهري را بر هم زده و نياز بود براي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، بازبيني در اين طرح صورت بگيرد.

وي خاطر نشان کرد:‌ در اين راستا، کار بازبيني و اصلاح طرح گسترش در شهرهاي مشهد، کاشمر، تايباد و قوچان اجرا و ايجاد واحدهاي بهداشتي و درماني جديد با توجه به جمعيت اين مناطق پيش بيني و برنامه ريزي شد.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه اين دانشگاه، نخستين مرکز در سطح کشور در اجراي بازبيني و اصلاح طرح گسترش شبکه است و نتايج آن نيز به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ارائه شد تصريح کرد:‌پس از بازبيني طرح گسترش در تمامي مراکز دانشگاهي کشور، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت به اجرا در خواهد آمد.

دکتر حميد رضا بهرامي خاطر نشان کرد:‌همچنين در راستاي اجراي اين برنامه، کار سرشماري مناطق حاشيه شهر به اجرا در آمد که بر اساس اين طرح يک ميليون و 200 هزار نفر در مناطق حاشيه سکونت دارند.

وي تصريح کرد:‌وزارت بهداشت بر اساس نتايج بازبيني طرح و به منظور خريد خدمت از بخش خصوصي و ايجاد پايگاهها و مراکز بهداشتي درماني جديد اعتبارات مورد نياز را اختصاص مي دهد.

دکتر بهرامي خاطر نشان کرد:‌ در مرحله نخست اجراي اين برنامه، وزارت بهداشت 90 ميليارد ريال به دانشگاه علوم پزشکي مشهد اختصاص داده است.