بررسي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان خليل آباد

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با حضور در شهرستان خليل آباد روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت را در اين شهرستان مورد بررسي قرار داد.

به گزارش وب دا، دکتر حميد رضا بهرامي ضمن بازديد از شبکه بهداشت و درمان خليل آباد، بر اجراي مناسب برنامه تحول نظام سلامت تاکيد کرد.

همچنين معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در اين بازديد چک ليست و ارزشيابي شبکه و مرکز بهداشت خليل آباد را تکميل کرد.

درادامه دکتر حمید رضا بهرامی از مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارغا و خانه بهداشت ارغا 2، بازدید و در جريان  ارائه خدمات به گروههای هدف قرار گرفت و توصیه های کاربردی در خصوص ارتقاء سطح خدمات مطلوب تر را ارائه داد.

گفتني است: در اين بازديد مدیر پیشگیری ومبارزه با بیماریها ومدیر آموزش وارتقاءسلامت معاونت بهداشتی دانشگاه نيز حضور داشتند.