برگزاري نشست هم انديشي مديريت بازرسي و معاونين دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

نخستين دوره از نشستهاي صميمانه و تبادل نظر مديريت بازرسي ، ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات با معاونين دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد.

به گزارش وب دا، در اين نشست، معاونين دانشگاه، نظرات و ديدگاههاي خود را به منظور انجام سريع تر و دقيق تر وظايف و مأموريت هاي مرتبط مطرح کردند و از نزديک در جريان مأموريت هاي مختلف مديريت بازرسي قرار گرفتند .

 

پرهيز از مکاتبات بي مورد ،اهميت وجود ديدگاه اصلاحي و تشويقي، اصلاح فرايند ،اهميت جايگاه هاي بازرسي و نظارتي دانشگاه و لزوم ارتقاء و بروز رساني فرايندهاي مرتبط ،اهميت اجراي برنامه ها بر اساس شاخص ها ،نقش و جايگاه ويژه رابطين معاونين در انجام سريع تر و بهتر مأموريت هاي محوله و تداوم نشست ها و جلسات مشابه  از جمله مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.