کاهش 30 تا 35 درصدي قيمت اقلام پزشکي با اجراي برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

با اجراي برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، و تامين ملزومات و تجهيزات مورد نياز بيماران به صورت متمرکز ،برخي اقلام پزشکي تا بيش از 30 تا 35 درصد کاهش قيمت داشته اند.


به گزارش وب دا، مسئول دبيرخانه برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نشست خبري اظهار داشت:  بر اساس برنامه تحول نظام سلامت تمامي ملزومات و تجهيزات مصرفي بيماران در بيمارستانهاي دانشگاهي تامين مي شود و ‌اجراي اين بسته حمايتي موجب کم شدن واسطه ها در تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي و در نتيجه کاهش قيمت در اين بخش شده است.

 

دکتر سيد سعيد سعيدي خاطر نشان کرد: همچنين بخشي از ملزومات و تجهيزات پزشکي به صورت کلي و متمرکز از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در سراسر کشور توزيع مي شود که اين امر گام مهمي در کاهش قيمتها به شمار مي رود.

 

مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوريهاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد:  با اجراي اين بسته حمايتي، هيچ بيماري از بيمارستانهاي دانشگاهي براي تامين دارو و ملزومات پزشکي به خارج از بيمارستان ارجاع داده نمي شود و براي تامين ملزومات پزشکي کارپردازاني به صورت 24 ساعته در بيمارستانها فعال و در صورت نياز نسبت به تامين آن اقدام مي کنند.

 

پرداخت هزينه هاي بستري بيماران به کمتر از 10 درصد رسيده است

 

وي خاطر نشان کرد: تا پيش از اجراي اين برنامه بيماران بستري 23 تا 24 درصد هزينه پرونده ها را پرداخت مي کردند که اين ميزان در حال حاضر به کمتر از 10 درصد رسيده است.

 

مسئول دبيرخانه برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد افزود: اجراي اين برنامه گام موثري در کاهش هزينه هاي بيماران و افزايش رضايت مندي داشته و بر اساس بررسي هاي انجام شده ، استان خراسان رضوي شرايط مناسبي نسبت به ساير مناطق کشور در  اجراي دقيق اين بسته حمايتي  دارد.

 

ترويج زايمان ايمن و افزايش استقبال مادران در بيمارستانهاي دانشگاهي

 

دکتر سيد سعيد سعيدي خاطر نشان کرد: اجراي بسته حمايتي ترويج زايمان ايمن و رايگان شدن زايمان طبيعي در بيمارستانهاي دانشگاهي از ديگر بسته هاي حمايتي برنامه تحول نظام سلامت است. با اجراي اين برنامه، نسبت زايمان طبيعي در بيمارستانهاي دانشگاهي به طور چشمگيري افزايش يافته است.

 

وي خاطر نشان کرد: يکي از اهداف اصلي اين بسته حمايتي کاهش سزارين در مراکز درماني است که با اجراي اين برنامه ميزان سزارين در بيمارستانهاي دانشگاهي زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد هشت درصد کاهش يافته است.

 

مسئول دبيرخانه برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار اميدواري کرد: با اجراي برنامه آموزشي و آگاهي بخشي به مادران و همچنين سياستهاي تشويقي پزشکان در ترويج زايمان ايمن شاهد فرهنگ سازي و تغيير رفتار در سطح جامعه باشيم.

 

حمايت از پزشکان در راستاي افزايش ماندگاري در مناطق محروم

 

وي با اشاره به اينکه همواره يکي از دغدغه هاي سيستم درماني، بحث ماندگاري پزشکان در مناطق محروم بود  اظهار داشت: با اجراي اين بسته حمايتي ميزان ماندگاري پزشکان در مناطق محروم از 15 روز در ماه به 23 روز افزايش يافته است.

 

‌ مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوريهاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد افزود: در اين بسته حمايتي پزشکان به صورت 24 ساعته در اختيار بيمارستانها خواهند بود و اجراي اين برنامه گام موثري در کاهش اعزام بيماران به ساير بيمارستانها خواهد شد.

 

مقيم شدن پزشکان متخصص در اورژانس بيمارستانهاي دانشگاهي

 

وي گفت: مقيم شدن پزشکان متخصص در اورژانس بيمارستانها از ديگر بسته هاي اجرايي است.

 

مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوريهاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: با اجراي اين بسته حمايتي در حال حاضر از 27 پزشک متخصص مورد نياز در بيمارستانهاي شهرستانهاي زير پوشش 22 پزشک مقيم شده اند و اين امر نويد بخش گام نهادن در توسعه عدالت در سلامت در تمامي مناطق است.

 

بهبود شرايط اقامتي بيماران با اجراي بسته ارتقاء هتلينگ

 

دکتر سيد سعيد سعيدي خاطر نشان کرد: نامناسب بودن هتلينگ بيمارستانهاي دانشگاهي‌همواره يکي از مشکلات و گلايه هاي بيماران بوده است و با ابلاغ بسته حمايتي ارتقاء هتلينگ بيمارستانهاي دانشگاهي امکانات اقامتي بيماران در حال بهبود است.

 

مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوريهاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد افزود: در اين راستا ارزيابي ها و نظارت هاي اوليه در بيمارستان هاي زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اتمام رسيده است و با تامين اعتبار،بيمارستانها به مدت 4 ماه مهلت دارند نسبت به ارتقاء هتلينک و امکانات بستري اقدام کنند.

 

ارتقاء خدمات ويزيت و سرپايي بيماران

 

دکتر سعيدي خاطر نشان کرد: اجراي بسته حمايتي ارتقاء خدمات ويزيت سرپايي با هدف افزايش دسترسي افراد کم بضاعت به خدمات تخصصي و فوق تخصصي در بيمارستانهاي دانشگاهي در حال اجراست.

 

وي گفت: بر اساس اين بسته حمايتي؛ از اعضاء هيات علمي دانشگاه براي ارائه خدمات ويزيت در مراکز درمانگاهي و سرپايي استفاده مي شود.