کنگره بین المللی کیفیت ، ایمنی ، تجویز و مصرف منطقی دارو + فیلم

  • PDF

مصاحبه با دکتر صابری درباره کنگره بین المللی کیفیت .ایمنی . تجویزو مصرف منطقی دارو