اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی حداقل سه بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نهصدو هفتادو دومین ( 972 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای مهدی خزائی  34 ساله  كه ازبیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: قسمتي از پوست مرحوم مهدی خزائی  جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.

وی گفت: قرنيه هاي زنده یاد مهدی خزائی  نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو هفتادمین   ( 970 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي خانم فاطمه دخداد 30 ساله  كه از بيمارستان سجادیه شهرستان تربت جام  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد مرحومه فاطمه دخداد در بيمارستان منتصريه  به آقای  55 ساله ساکن  شهرستان تربت جام پيوند و به نامبرده زندگي دوباره بخشيد .

وی گفت: قرنيه هاي زنده یاد فاطمه دخداد نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گرديد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: قسمتي از پوست مرحومه فاطمه دخداد جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.

 

 

پرستار مرگ مغزی در آخرین شیفت زندگی اش نجات بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد

  • PDF

اهدای اعضای پرستار  مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نهصدو هفتادویکمین  ( 971 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای  مصطفی احمر 25 ساله  كه از  بخش ICU پشتیبان بيمارستان امام رضا (ع)  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  مصطفی احمر به آقای 33 ساله  ساکن تربت حیدریه و اقای 31  ساله ساکن بردسکن که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد مرحوم مصطفی احمر نیز جهت پیوند به  بیمارستان بو علی سینا شیراز ارسال گردید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  خاطر نشان کرد: همچنین قرنيه هاي زنده یاد  مصطفی احمر نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گرديد.

وی گفت: قسمتي از پوست مرحوم جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.

آقای  مصطفی احمر پرستار شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد و بیمارستان امام رضا (ع) بود که بر اثر سانحه  دچار مرگ مغزی شد و در نهایت با اهدای اعضایش نجات بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد.

بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو شصت و نهمین ( 969 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي خانم لیلی اکبری  56 ساله  كه از اورژانس  بیمارستان قائم (عج)  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  لیلی اکبری در بیمارستان بوعلی سینا شیراز  به آقای  19 ساله و خانم 55 ساله ساکن شیراز که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحومه در بیمارستان منتصریه به آقای 56 ساله ساکن تایباد  پیوند و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین قسمتي از پوست مرحومه لیلی اکبری جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.

دکتر خالقی خاطر نشان کرد: قرنيه هاي زنده یاد  لیلی اکبری نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گرديد.

آخرین اخبار