جوان مرگ مغزی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

بانوی مرگ مغزی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی 4 بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نهصدو چهل و چهارمین ( 944 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای  مهدی هدایت  22 ساله  كه از بيمارستان امام زمان (عج)   به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  مهدی هدایت  به آقای 34 ساله ساکن مشهد و آقای  23 ساله ساکن سبزوار که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم مهدی هدایت  در بيمارستان منتصريه  به آقای  58 ساله ساکن  مشهد  پيوند و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قسمتي از پوست زنده یاد  مهدی هدایت  جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.

جوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی 5 بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو چهل و سومین  ( 943 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای  وحید علی آبادی 27 ساله  كه از بيمارستان 22 بهمن  نیشابور  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  وحید علی آبادی  به آقای 22 ساله ساکن تربت جام و خانم  30 ساله ساکن نیشابور که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم وحید علی آبادی  در بيمارستان منتصريه  به آقای  50 ساله ساکن  مشهد  پيوند و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین قرنيه هاي زنده یاد  وحید علی آبادی  نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گرديد.

 

بانوی مرگ مغزی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

بانوی مرگ مغزی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی 4 بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو چهل و دومین  ( 942 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي خانم نادیا حبیبی 53 ساله  كه از بيمارستان رضوی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد مرحومه نادیا حبیبی در بیمارستان بو علی سینا شیراز به آقای 52 ساله ساکن رشت پیوند و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

وی افزود: همچنین قرنيه هاي زنده یاد نادیا حبیبی نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گرديد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: قسمتي از پوست مرحومه نادیا حبیبی جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.

اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

بانوی مرگ مغزی به 3 بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو چهل و یکمین  ( 941 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای  امیر بشنیجی  34 ساله  كه از بيمارستان 22بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  امیر بشنیجی در  بیمارستان بوعلی سینا شیراز   به آقای  23ساله  ساکن خرمشهر و آقای 39 ساله ساکن  فیروز آباد استان فارس که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم نیز در بیمارستان بو علی سینا شیراز به خانم 30 ساله ساکن اردبیل پیوند و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین قرنيه های  زنده یاد  امیر بشنیجی نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گرديد.

وی گفت: قسمتي از پوست مرحوم جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.

آخرین اخبار