دی ماه امسال : برگزاری هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

  • PDF

هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی دی ماه امسال برگزار می شود .

برگزاری چهار همایش ملی و بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

تا پایان مهر ماه چهار همایش ملی و بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

فراخوان ارسال مقاله به کنگره بين المللي يکصد سال بيماريهاي بورگر

  • PDF

 کنگره بین المللی یکصد سال بیماری های بورگر تغییرات و چالشها بهمن ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

فراخوان ارسال مقاله به کنگره ارتقاء سلامت نوزادان

  • PDF

کنگره ارتقاء سلامت نوزادان بهمن ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .