انتصاب مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور بانوان

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مشاور خود در امور بانوان را منصوب کرد.

به گزارش وبدا، دکتر سید محمد حسین بحرینی در این حکم، دکتر زهرا بدیعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان مشاور خود در امور بانوان منصوب نموده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این حکم بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود دانشگاه در انجام شایسته بستر سازی مناسب در رشد، تعالی و ارتقاء جایگاه بانوان تاکید نموده است.