نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 142
مراسم گرامیداشت روز حسابدار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مکرم 179
انتصاب مدیران کانون بسیج اساتید و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 334
انتصاب مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 157
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 530
انتصاب رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 409
تاکید بر تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت کارکنان تا پایان امسال نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 341
انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 427
انتصاب رییس بیمارستان منتصریه( مرکز دیالیز و پیوند اعضا ) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 462
انتصاب رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 390