نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تمدید مهلت نام نویسی مدیران دانشگاه در سامانه کارمند ایران نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2715
موفقیت کارکنان معاونت بهداشتی در مسابقات قرآنی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1003
انتصاب رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1184
مطرح شدن طرح فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت در صحن علنی مجلس نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 4635
اجرای طرح تشکیل پرونده سلامت کارکنان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2265
اعلام موافقت با ذخیره مرخصی کارمندان رسمی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 4218
دو انتصاب جدید در دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1608
اعلام نحوه محاسبه حق ماموریت کارکنان تبصره سه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 10629
انتصاب ناظر در امور فرهنگی در مجموعه شهرک دانش و سلامت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 956
افزایش سقف تعهدات بیمه مکمل درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 4536