نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط احمد زاده 365
ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه در سال 97 نوشته شده توسط احمد زاده 621
ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه در سال 97 نوشته شده توسط احمد زاده 872
رونمایی از سامانه بانک مدرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط احمد زاده 362
انتصاب رییس دانشکده توانبخشی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 611
اطلاعیه در خصوص سقف مرخصی استحقاقی جانبازان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی نوشته شده توسط احمد زاده 472
تقدیر از کارکنان نمونه مدیریت سرمایه انسانی در زمینه تکریم ارباب رجوع نوشته شده توسط احمد زاده 481
برگزاری همایش رابطین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط احمد زاده 331
آغاز فرایند تشکیل پرونده و بررسی مدارک پذیرفته شدگان فراخوان نیروی شرکتی فروردین 97 نوشته شده توسط احمد زاده 544
آغاز نیازسنجی فردی دوره های آموزشی سال ۹7 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط احمد زاده 629

آخرین اخبار