رفع ابهامات ضابطه جدید تأسیس و اداره داروخانه ها

ابهامات ضابطه جدید "تأسیس و اداره داروخانه ها" رفع و به معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ گردید.

به گزارش وب دا، معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن اشاره به ضابطه جدید "تأسیس و اداره داروخانه ها" که در آبان ماه سال جاری توسط سازمان غذاودارو به معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ گردید،گفت: نظر به وجود ابهاماتی در خصوص ضابطه جدید "تأسیس و اداره داروخانه ها"،سازمان غذاودارو نسبت به رفع این ابهامات اقدام و طی بخشنامه ای در دی ماه سال جاری به معاونت های غذاودارو ابلاغ شد.

دکتر محمدرضا صابری،، تسهیل دسترسی بیماران به داروخانه ها، جلوگیری از اجحاف به حقوق داروسازان را از جمله اهداف این ضابطه عنوان کرد.

وی یادآور شد: نام نویسی اولیه درخواست تاسیس داروخانه و فعالیت مسئول فنی،ارسال مدارک،اولویت بندی،مراحل تاسیس و راه اندازی،صدور پروانه های مسئولین فنی و مسئولین داروخانه ها از طریق سامانه HIX (سامانه کشوری تبادل اطلاعات سلامت، قسمت مدیریت امور داروخانه ها)انجام می پذیرد.

دکتر صابری در ادامه افزود: در ضابطه جدید، بعضی از فرایندها بنا به صلاحدید معاونت های غذاودارو به انجمن داروسازان واگذار می گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در بخشنامه رفع ابهامات ابلاغی، چنانچه کلیه فرایندها نظیر: فراخوان،تنظیم جدول اولویت بندی،انتقال محل و یا ابطال و تاسیس همزمان قبل از ابلاغ ضوابط انجام شده باشد در کمیسیون قانونی ماده 20  قابل طرح بوده و طبق ضوابط قبل ،بررسی خواهد شد و همچنین تعیین تعداد داروخانه های هر شهر و روستا با توجه به کلیه داروخانه های دایر بجز داروخانه های داخل بیمارستان تعیین می شود .

شایان ذکر است: اطلاع رسانی ضابطه جدید"تأسیس و اداره داروخانه ها و همچنین بخشنامه رفع ابهامات" در سایت معاونت غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مدیریت نظارت بر اموردارو و مواد مخدر) صورت گرفته است.