کمبودی در حوزه تامین داروهای کرونا وجود ندارد

تمامی داروهای موردنیاز بیماران کرونایی در مشهد موجود استمدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تمامی داروهای موردنیاز بیماران کرونایی با تدابیر از قبل پیش‌بینی شده موجود است و هیچگونه کمبودی در این خصوص وجود ندارد.

دکتر علی روح بخش در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه درحال حاضر کمبودی در حوزه داروهای رسمی کرونا وجود ندارد بلکه حتی می توان گفت در لیست داروهای رسمی کرونا مازاد هم داریم، بیان کرد: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای مقابله با کرونا کمبودی در حوزه داروهای لیست رسمی ندارد.

وی بیان کرد: داروهای سرطانی و متابولیکی نیز به دست حوزه تامین داروی دانشگاه می رسد اما کمتر از نیاز موجود است.

مدیر تامین داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه براساس میزان تقاضای دانشگاه ، داروها از سوی سازمان غذا و دارو ارسال می شود، گفت: دپوی دارو نیز در داروخانه 22 بهمن برای داروهای استراتژیک وجود دارد اما حجم این دپو زیاد  نیست.