شهروندان در صورت استفاده از حمل و نقل عمومی حتما از ماسک استفاده کنند

  • PDF

مصرف چندباره ماسک‌های یک‌بار مصرف به‌شدت خطرآفرین استمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت رعایت نکات بهداشتی در صورت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه اجتماع افراد در مکانهای عمومی، بدون رعایت فاصله مناسب یکی از راههای شیوع بیماری کووید‏-19 می باشد ، شهروندان می بایست توجه به نکات بهداشتی را مد نظر قرار دهند.

دکتر مهدی قلیان اول در گفتگو با وب دا اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی یک مکان تجمعی است و به دلیل تجمع و نفس کشیدن همزمان مردم در یک محیط و رعایت نشدن فاصله مناسب یک متر و ۲۰ سانت احتمال شیوع بیماری در این مکان ها بسیار بالاســت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اگر این یک خواسته عمومی است و مدیریت شهری به دلیل خواسته عامه مردم مجبور به راه اندازی مجدد ناوگان حمل و نقل شهری گردد، شهروندان باید اصول بهداشتی را برای حفظ جان خود و دیگران به صورت کامل رعایت کنند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند.

دکتر قلیان افزود شهروندان تنها در صورت لزوم و با استفاده از ماسک از این ناوگان اســتفاده کنند تا قطرات حاصل از تنفس از دهان آنها خارج نشــود و یا قطرات موجود در محیط وارد دستگاه تنفسی آنها نشود.

معاون بهداشت دانشگاه از شهروندانی که علائم سرماخوردگی دارند خواست در راستای حفظ جان دیگران و احترام به حقوق آنها از وســایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنند و در صورت  اجبار حتما از۲ ماسک اســتفاده نموده و در جایی بایستند که رفت و آمد افراد کمتر اســت.

وی همچنین از مدیران شهری خواســت که در خصوص ضدعفونی ناوگان حمل و نقل شهری در ابتدا و انتهای مســیر تمهیدات لازم اعمل شود و برای کاهش تجمع افراد تعداد ناوگان های حمل و نقل را افزایش دهند و با کاهش مســیرهای فرعی نــاوگان را در خطوط اصلی متمرکز نمایند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.