راه اندازی پایگاه موقت نمونه گیری سرپایی کووید-19 در مرکز بهداشت شهرستان چناران

مدیر شبکه بهداشت و درمان چناران اظهار کرد: با توجه به خطر انتقال بیماری در محیط بیمارستانی، از چند روز گذشته ، پایگاه موقت نمونه گیری سرپایی کرونا در مرکز بهداشت این شهرستان واقع در خیابان معلم راه اندازی شده است.

دکتر رجب پور در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: تا کنون از ۵۰ نفر مراجعه کننده به این پایگاه نمونه گیری به عمل آمده و نتیجه۲۲ نفر آماده شده است که یک نفر مثبت و ۲۱ نفر منفی می باشد.

بدین ترتیب افرادی که با تشخیص پزشک نیاز به نمونه گیری کرونا دارند لازم نیست به بیمارستان مراجعه کنند و خطر انتقال بیماری کاهش می یابد.