نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجراي ارتقاء هتلينگ مراکز درماني در 24 بيمارستان زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1769
آغاز طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی در بردسکن نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 895
استمرار منظم کمیته های نظارت و پایش روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 854
کاهش 30 تا 35 درصدي قيمت اقلام پزشکي با اجراي برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1090
بررسي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستان هاي ابن سينا و دکتر حجازي نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1331
مقدم شمردن پيشگيري بر درمان، هدف اجراي برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1241
ارزيابي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در نشست کميته سياست گذاري و برنامه ريزي نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1042
معاون بهداشتي خبر داد:‌اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از نيمه دوم امسال نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1640
نظارت محسوس و نامحسوس بر روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1239
برگزاري نشست هم انديشي روابط عمومي و معاونت درمان دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1112