یکسان سازی آموزش ها و مهارت های مشاوره ای در ماموریتهای اورژانس 115

دوره آموزشی استاندارد هدایت پزشکی با هدف یکسان سازی آموزش ها و مهارت های مشاوره ای در ماموریتهای اورژانس جهت پزشکان مشاور در حوزه فوریتهای پزشکی  به میزبانی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: این دوره آموزشی در قالب دو دوره مجزا و هر دوره برای 37 نفر از پزشکان مرکز ارتباطات  اورژانس پیش بیمارستانی  17 دانشگاه از 9 استان کشور در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار می گردد. 

دکتر وفایی نژاد خاطر نشان کرد: در این دوره آموزشی پزشکان با سر فصل های مرتبط با ماموریت های اورژانس 115 مانند سالمندان و بیماریهای حاد کرونری و تغییرات نوار قلب ،  آخرین متدد احیا قلبی و ریوی ، مباحث کنترل عفونت و حفاظت شخصی ، مدیریت بحران و تریاژ  ، تجویز دارو و شوک  و اورژانس های محیطی  توسط اساتید سازمان اورژانس کشور و اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  آشنا می شوند تا بتوانند با راهنمایی های موثر و کامل تلفنی و حضوری  در ماموریت های اورژانسی به کارشناسان و تکنسین های فوریتهای پزشکی در ارائه خدمت مناسب به بیمار اقدام نمایند.