سلام ما را به آقا برسانید( فیلم )

  • PDF

دیدار صمیمانه وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با جانبازان هشت سال دفاع مقدس