بازدید دبیر ستاد سفر دانشگاه ازبیمارستانهای شهید کامیاب وامام رضا(ع)
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی