حضور خدام دربیمارستانها (امدادی شهید کامیاب ) درمیلاد حضرت رضا (ع)
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی