اجلاس روسای دانشگاه ها ودانشکدههای علوم پزشکی کشور  98/5/2
 
تصویر قبلی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی