نشسـت خبری بسـیج ملـی کنتـرل فشار خون 98/2/25 (8عکس)
مراسم تکریم و معارفه مدیران دفتر ریاست وروابط عمومی و امور فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه 98/2/25 (29عکس)
جلسه ستاد اجرائی نظام سلامت الکترونیک باحضور معاونین درمان وبهداشت وزیر98/2/18 (14عکس)
بزرگداشت روز استاد در دانشگاه 98.2.13 (25عکس)
همایـش آموزشـی مدیـریت سبـز 98/2/12 (11عکس)
مراسم تکریم و معـارفه معاون بهداشـتی دانشـگاه 98/2/7 (26عکس)
همایش پیاده روی به مناسبـت هفتـه سلامت در شـهرک دانش وسـلامت 98/2/10 (26عکس)
گرامی داشت هـفته سـلامت وتقدیر از تلاشـگران عرصه سـلامت 98/2/3 (22عکس)
اعلام همبستگی اساتید دانشگاه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 98/1/26 (26عکس)
گرامی داشت روز ملی منابع انســانی 98/1/25 (20عکس)
بازدید دبیر ستاد سفر دانشگاه ازبیمارستانهای شهید کامیاب وامام رضا(ع) 98/1/16 (19عکس)
بازدید دبیر خدمات سفر دانشگاه از برخی مراکز درمانی مشهد 98/1/14 (21عکس)
بازدید دبیر ستادخدمات سفر دانشگاه ازبیمارستانهای امید.سینا. مهر ومرکزبهداشت پنج 98/1/12 (23عکس)
بازدید معاون غذاودارو ومسولین ستاد خدمات سفردانشگاه از برخی کارخانه ها 98/1/7 (14عکس)
بازدید معاون غذاودارو ومسولین ستاد خدمات سفردانشگاه از داروخانه های امام و22بهمن 98/1/7 (19عکس)
بازدید معاون درمان و مسولین ستاد خدمات سفر دانشگاه از بیمارستان فارابی 98/1/5 (13عکس)
بازدید معاون درمان و مسولین ستاد سفر دانشگاه از بیمارستان ابن سینا 98/1/5 (11عکس)
بازدید معاون درمان و مسولین ستاد خدمات سفر دانشگاه از بیمارستان ام البنین(س) 98/1/5 (13عکس)
بازدید رییس دانشگاه از مرکز بهداشت استان و برخی مراکز تابعه 98/1/4 (20عکس)
بازدید استاندار خراسان رضوی از بیمارستان شهید کامیاب و مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی 98/1/4 (21عکس)
بازدید امام جمعه مشهد ازارائه خدمات درمانی در بیمارستان امام رضا علیه السلام98/1/3 (25عکس)
بازدید رییس دانشگاه و مسولین ستادخدمات سفر دانشگاه ازمرکز بهداشت شماره2مشهد 98/1/2 (19عکس)
بازدید رییس دانشگاه و مسولین ستادخدمات سفر دانشگاه ازبیمارستان قائم(عج) 98/1/2 (12عکس)
بازدیددکتر احتشام فردبیرستـاد خدمات نوروز در دانشگاه از بیمارستان قائم (عج) 98/1/1 (11عکس)
اجلاس سـالانه مـدیـران دانشـگاه 97/12/25 (21عکس)
نشـست کمیـته های معاونـت آموزشی دانشـگاه97/12/23 (23عکس)
انعقاد تفاهم نامه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با دانشگاه 97/12/21 (8عکس)
نشـست سـالانه پیـوند اعضـای دانشـگاه 97/12/21 (25عکس)
مـانور سـلامـت نوروزی 97/12/20 (13عکس)
طرح بسـیج سلامت نوروزی شبکه بهداشت و درمان طرقبه شاندیز 97/12/16 (10عکس)
مراسم درختـــکاری درشهرک دانش و سـلامت 97/12/15 (20عکس)
سومـین همایـش ملـی ناهنـجاری های مـادرزادی 97/12/12 (16عکس)
بازدید معاون درمان دانشگاه از پایگاههای اورژانس مشهد 97/12/13 (18عکس)
سومیـن کنفرانـس ملی تحـول و نوآوری سازمـانی 97/12/8 (22عکس)
همایش معاونین بهداشتی دانشگاه ها ی علوم پزشکی کشور 97/12/8 (10عکس)
جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه وپدافند غیر عامل 97/12/6 (7عکس)
پنجمین جشـــنواره فـناوری اطـلاعات 97/12/5 (26عکس)
چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دســتیار تخصـصی پزشکی 97/12/3 (19عکس)
جلسه توجیهی آزمون دستیاری 97/12/1 (8عکس)
همایش آموزشی مربیان آموزش های هنگام ازدواج 97/11/27 (7عکس)