جلسه رییس دانشگاه و معاون پژوهشی در خصوص شرکتهای فناورو دانش بنیان 98/5/9 (5عکس)
نشست خبری ارتقای کلاس های آموزش هنگام ازدواج 98/5/8 (7عکس)
اجلاس روسای دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی کشور 98/5/2 (21عکس)
اجلاس روسای دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی کشور 98/5/2 (19عکس)
تجلیـل از تلاشـگران بسـیج ملـی فشار خـون 98/4/24 (42عکس)
حضور خدام دربیمارستان ها (امدادی شهید کامیاب ) درمیلاد حضرت رضا (ع) 98/4/23 (16عکس)
مراسم تقدیـر از شـرکای سـلامت 98/4/18 (21عکس)
گزارش تصویری از کلینیک ویژه سیدی98/4/10 (14عکس)
نشست سالانه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 98/4/12 (35عکس)
مراسم تکریم و مـعارفه رییـس بیمارستان امیـد 98/4/1 (27عکس)
بازدید رییس دانشگاه و معاون بهداشت از اردوهای جهادی دانشجویان در حاشیه شهر مشهد 98/3/31 (22عکس)
جشن دانش آموخـتگی دانشجویان دانشکده پیـراپزشکی 98/3/30 (7عکس)
سومین همایش بین المللی التهاب عصبی 98/3/22 (30عکس)
حضور دانشگاهیان در راهپـیمائی عظیـم روز جهـانی قـدس 98/3/10 (30عکس)
برگزاری مراسم احـیای شب های قـدر در دانشگاه علوم پزشکی مشـهد 98/3/3 (20عکس)
کارگروه اطلاع رسانی وروابط عمومی بسیج ملی کنترل فشار خون 98/3/2 (7عکس)
رکاب زنی زوج جوان به دور ایران به مناسبت روز ملی اهدای عضو 98/2/31 (21عکس)
نشست خبـری روز ملـی اهـدای عضـو 98/2/30 (8عکس)
جلسه آموزشی مدیران مراکز بهداشتی و درمانی درخصوص بسیج ملی کنترل فشار خون 98/2/29 (11عکس)
بازدید معاونین بهداشت ودانشجویی فرهنگی دانشگاه از خوابگاهها 98/2/28 (13عکس)
نشست برنامـه پزشـک خـانواده و نظـام ارجـاع 98/2/25 (12عکس)
نشسـت خبری بسـیج ملـی کنتـرل فشار خون 98/2/25 (8عکس)
مراسم تکریم و معارفه مدیران دفتر ریاست وروابط عمومی و امور فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه 98/2/25 (29عکس)
جلسه ستاد اجرائی نظام سلامت الکترونیک باحضور معاونین درمان وبهداشت وزیر98/2/18 (14عکس)
بزرگداشت روز استاد در دانشگاه 98.2.13 (25عکس)
همایـش آموزشـی مدیـریت سبـز 98/2/12 (11عکس)
مراسم تکریم و معـارفه معاون بهداشـتی دانشـگاه 98/2/7 (26عکس)
همایش پیاده روی به مناسبـت هفتـه سلامت در شـهرک دانش وسـلامت 98/2/10 (26عکس)
گرامی داشت هـفته سـلامت وتقدیر از تلاشـگران عرصه سـلامت 98/2/3 (22عکس)
اعلام همبستگی اساتید دانشگاه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 98/1/26 (26عکس)
گرامی داشت روز ملی منابع انســانی 98/1/25 (20عکس)
بازدید دبیر ستاد سفر دانشگاه ازبیمارستانهای شهید کامیاب وامام رضا(ع) 98/1/16 (19عکس)
بازدید دبیر خدمات سفر دانشگاه از برخی مراکز درمانی مشهد 98/1/14 (21عکس)
بازدید دبیر ستادخدمات سفر دانشگاه ازبیمارستانهای امید.سینا. مهر ومرکزبهداشت پنج 98/1/12 (23عکس)
بازدید معاون غذاودارو ومسولین ستاد خدمات سفردانشگاه از برخی کارخانه ها 98/1/7 (14عکس)
بازدید معاون غذاودارو ومسولین ستاد خدمات سفردانشگاه از داروخانه های امام و22بهمن 98/1/7 (19عکس)
بازدید معاون درمان و مسولین ستاد خدمات سفر دانشگاه از بیمارستان فارابی 98/1/5 (13عکس)
بازدید معاون درمان و مسولین ستاد سفر دانشگاه از بیمارستان ابن سینا 98/1/5 (11عکس)
بازدید معاون درمان و مسولین ستاد خدمات سفر دانشگاه از بیمارستان ام البنین(س) 98/1/5 (13عکس)
بازدید رییس دانشگاه از مرکز بهداشت استان و برخی مراکز تابعه 98/1/4 (20عکس)