rss های اخبار

 
اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)

 ------------------------------------------------------

RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است. 
جهان از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. 
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين خبر های وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد  در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل18 مجموعه که هر روز بروز رسانی میشود .
 
 
 
  علم و فناوری  
    آموزش  
    دانشجو  
    دانش
 
    همایش  
  سلامت  
    بهداشت و پیشگیری  
    پزشکی  
    غذا ودارو  
    تحول نظام سلامت  
  اجتماعی  
    فرهنگی  
    پیام ها  
    اهدای عضو  
    خیرین سلامت  
   چند رسانه ای  
    عکس   
    فیلم  
     اینفو گرافی  
    پویانمایی  
    نرم افزارهای آموزشی  
    بازتاب رسانه ای  
  عمران و توسعه  
    کارکنان  
    عمران  
    توسعه