نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ارائه دستورالعمل های پیشگیرانه در کمیته علمی مبارزه با کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 29
لغو تمامی آزمون های فروردین و اردیبهشت 99 وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 27
برگزاری روزانه 20کلاس وبینار در دانشکده های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 63
تهیه محتوای آموزش مجازی عفونت کرونا ویژه دستیاران و کارورزان گروه های بالینی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 112
فعالیت آموزشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا پایان هفته تعطیل شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 292
انتصاب معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 321
گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ قطب طب کار شرق کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
توسعه همکاری های بین المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و مک کوئری استرالیا نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 123
برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی نوشته شده توسط علیزاده 139
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشگام در الکترونیکی شدن فرآیند ترفیع اعضای هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 128