20 آذر آخرین مهلت شرکت در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دو بخش دانشگاهی و کشوری برگزار می شود و فرایند‌های آموزشی و ایده‌های نوآورانه آموزشی در این جشنواره فراخوان شدند.

به گزارش وب دا؛ سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در حیطه های شش گانه ؛تدوین و بازنگری برنامه های آموزش ،یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی وطراحی و تولید محصولات آموزشی برگزار خواهد شد.

دکتر فریبرز ثمینی خاطر نشان کرد: داوری فرایند های جشنواره مطهری بر اساس آیین نامه جشنواره مطهری انجام خواهد شد و صرفا فرایند هایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار باشند.

معیارهای ارزیابی شامل "هدف مشخص و روشن دارد.، برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.،از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.،اهداف مورد نظر به دست آمده اند.،فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است، فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است" می باشد.

مهلت ارسال فرایندها ۲۰ آذر ماه ۹۸ اعلام شده است وعلاقمندان می توانند جهت اطلاع از نحوه ارسال فرایند و شرکت در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری درون دانشگاهی از طریق سایت  http://motahari.mums.ac.ir اقدام نمایند.