نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فراخوان نام نویسی در نخستین دوره مجازی آموزش پزشکی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1681
برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1470
اعلام برنامه های هفته آموزش در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1458
استفاده از توان نخبگان کشور برای ارتقاء جایگاه دندانپزشکی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا (هاشمی) 1647
گسترش کیفی آموزش پزشکی از مهمترین اهداف سند آمایش آموزش عالی سلامت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1737
فراخوان نام نویسی در همایش پزشکان شمال شرق کشور نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1291
تمرکز طب سنتي در بحث سلامت، بهداشت و بهبود شيوه زندگي است نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1500
فعاليت 4 مرکز خدمات تخصصي طب سنتي و مکمل در دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 3223
تمديد مهلت نام نويسي از پذيرفته شدگان دستيار تخصصي پزشک خانواده نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1222
بهره برداري از آزمايشگاه پردازش و آناليز تصاوير پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2125

آخرین اخبار