نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تهیه برنامه استراتژیک علوم تغذیه در دستور کار کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 194
آموزش در عرصه دانشجویان دندانپزشکی یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 150
رییس دانشگاه، ارتقاء کیفیت آموزش دندانپزشکی مهمترین هدفی است که دنبال می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 195
برگزاری گردهمایی معاونین آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 196
لزوم ایجاد مراکز مشاوره و آموزش بهداشت، در مراکز درمانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 143
الکترونیکی شدن آزمون های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 220
اعتبار بخشی بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دنبال می شود نوشته شده توسط 114 145
مرکز آموزش پزشکی عمومی در بیمارستان هاشمی نژاد ایجاد می شود نوشته شده توسط 114 196
مرکز جامع مهارت ها و فناوری های نوین آموزشی در مشهد راه اندازی می شود نوشته شده توسط 114 239
دانشکده مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد می شود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 146