نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آموزش مهارت محور، گامی به سوی دانشگاه های نسل سوم نوشته شده توسط آقا زاده 200
بررسی نقش طب ایرانی در تعاملات و گرایش های بین رشته ای در دانشکده طب ایرانی مکمل نوشته شده توسط عمرانه 159
اجرای ویژه برنامه های گرامیداشت هفته آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 154
تاکید معاون آموزش بر بروزرسانی و بهره مندی اساتید از روش های کمک آموزشی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 145
ارتقاء فرایند تکنولوژی آموزشی ماموریت جدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 200
تجمیع بخش های بیمارستانی در راستای منافع دانشگاه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود اجرا می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 202
استقرار اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 237
حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین مهمترین هدف دانشگاه ها باید باشد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 316
تجمیع بخشهای آموزشی می تواند منجر به ارتقاء فرآیندهای آموزشی و پژوهشی گروههای بالینی می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 183
ایجاد مرکز آزمون های برخط در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 209

آخرین اخبار