نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 31
بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 37
پرستار مرگ مغزی در آخرین شیفت زندگی اش نجات بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 148
بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 53
اهدای عضو به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 59
شصت وهفتمين عمل پیوند قلب با موفقیت در مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 77
بانوی مرگ مغزی به هفت بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 66
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 75
جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 70
انجام بیش از 390 عمل پیوند کبد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 62

آخرین اخبار