کودک مرگ مغزی به 4 بیمار نیازمند عضو زندگی بخشید

از اهدا کنندگان مرگ مغزی، پیش از هر اقدامی تست کرونا گرفته میشوداهدای اعضای کودک مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی 4 بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نهصدو هشتادو هفتمین ( 987 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي احسان منصوری کودک  9 ساله  كه از  بيمارستان دکتر شیخ به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد زنده یاد احسان منصوری در بیمارستان منتصریه به خانم  20 ساله  ساکن گناباد پیوند و به  بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

وی گفت: همچنین قرنيه هاي مرحوم احسان منصوری نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قسمتي از پوست زنده یاد احسان منصوری برای پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.