بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

پدر کودک اهداکننده عضو:نام و یاد فرزندم با اهدای اعضایش به بیماران نیازمند تا ابد زنده استاهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نهصدو هشتادو هشتمین ( 988 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي خانم زهرا جلمبادانی  62 ساله  كه از  بيمارستان شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد زنده یاد زهرا جلمبادانی در بیمارستان منتصریه به خانم  50 ساله  ساکن مشهد پیوند و به بیمار زندگی دوباره  بخشید.

وی گفت: قرنيه هاي مرحومه زهرا جلمبادانی نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتي از پوست مرحومه جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.