نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کودک مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 182
جوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 170
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 155
بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 133
پرستار مرگ مغزی در آخرین شیفت زندگی اش نجات بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 243
بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 138
اهدای عضو به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 154
شصت وهفتمين عمل پیوند قلب با موفقیت در مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 168
بانوی مرگ مغزی به هفت بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 132
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 145