نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 139
انجام بیش از 390 عمل پیوند کبد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 113
اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
بانوی مرگ مغزی به 6 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 162
در سال جاری 103 عمل اهدا عضو از افراد مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 129
اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 159
اهدای عضو به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 232
اهدای عضو به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 176
بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 154
بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 149