نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به شش بیمار امید زندگی بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 980
برپایی غرفه اهدای عضو در دانشکده پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 648
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1013
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1015
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 614
اهدای اعضاء کودک خرسال به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 443
ششصدمین عمل اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی در مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 891
کودک یک و نیم ساله مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 935
کودک دو ساله مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1286
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1889