نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 679
نوجوان 14 ساله مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 823
اعضای نوجوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1276
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی به شش بیمار نیازمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1199
اجرای پروتکل جدید نحوه فراهم آوری اعضای پیوندی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1203
نجات جان 2160 نفر از طریق پیوند عضو در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1075
اهدای عضو در مشهد به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1582
اهداي عضو ،به شش بيمارزندگي دوباره بخشيد نوشته شده توسط راهزاد 647
اهدای عضو به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1142
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 692