نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء عضو ،نجات جان شش بيمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبري وب دا ) 1731
زندگی بخشیدن با اهداء عضو 1404
اهداء اعضاء کودک چهار ساله به سه کودک نيازمند به عضو نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبري وب دا ) 1479
اهداء عضو و نجات جان سه بيمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبري وب دا ) 1047
اهداء عضو و چهار زندگي دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبري وب دا ) 1210
کودک سه ساله لبخند زندگي را بر لبان دو بيمار نشاند نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبري وب دا ) 1939
نجات جان 5 بيمار در سيصد و شصتمين عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبري وب دا ) 1230
اهداء عضو و ادامه چهار زندگي در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبري وب دا ) 1186
پیوند دو بیمار به زندگی با اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 930
اهدا اعضاء دو بیمار مرگ مغزی لبخند زندگی را بر لبان هفت بیمار نشاند نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 971