نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء عضو و چهار زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1747
اهداء عضو در مشهد موجب نجات شش بیمار شد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1591
اهداء عضو در مشهد لبخند زندگی را بر لبان شش بیمار نشاند نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1762
اهداء عضو و 5 زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1689
نوجوان مرگ مغزی در مشهد به دو بیمار زندگی دوباره بخشید . نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1635
اهداء چهار زندگی در سیصد و سی و پنجمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1102
اهداء عضو و نجات جان 4 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر 1279
پیوند عضو و نجات جان یازده بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1180
پیوند عضو و نجات سه زندگی در مشهد مقدس نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 965
اهداء عضو و سه زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 859