نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء سه زندگی در سیصد و دوازدهمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 944
نجات 5 زندگی در سیصد و یازدهمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1154
انجام موفقیت آمیز 48 عمل پیوند کلیه در مرکز پیوند اعضاء مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1236
اعضاء کودک هشت ساله نجات بخش سه بیمار شد . نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1753
پیوند سه بیمار به زندگی در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1311
اعضاء دو بیمار نجات بخش 10 بیمار در مشهد شد . نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1447
اهداء زندگی به چهار بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1375
اهداء عضو و نجات جان سه بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1134
ضربه به سر مهمترین عامل مرگ مغزی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1721
اهداء زندگی به 5 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2671