نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء عضو و پنج زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2042
پیوند 5 بیمار به زندگی در دویست و هشتاد و هفتمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 982
پیوند عضو از بیمار مرگ مغزی در مشهد موجب نجات سه زندگی شد. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1041
اعضاء کودک خردسال 2 ساله در مشهد نجات بخش دو بیمار شد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1856
راه اندازی کلینیک postupبیماران پیونده شده کبدی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1766
اهداء سه زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1205
برنامه ریزی برای انجام پیوند کبد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2102
نجات سه زندگی در دویست و هشتاد و سومین عمل اهداء عضو نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1159
اهداء عضو و پنج زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1523
اهداء عضو و سه زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1636