بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان طالقانی
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image