بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز واکسیناسیون سردار شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image