نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت با دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image