پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
پوشش بیش از 380 خانوار در قالب پویش مامان و پزشک
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image