دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
دیدار نماینده وزیر بهداشت ورییس دانشگاه با شهردار مشهد
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image