جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جلسه رییس دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image